Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu SMmoto.cz

Označení prodávajícího: Bronislav Marčík, Za Alejí 1009, Uherské Hradiště, 686 01, IČ: 15254721, DIČ: CZ6702241799, Účet: 43-2592950227/0100

Provozovna prodávajícího: Vinohradská 287, Uherské Hradiště – Mařatice, 686 05

Ceny a prezentace zboží
Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávky:
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy
V případě nejasností má prodávající právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Dodání zboží
Zboží je dodáváno zásilkovou službou PPL - poštovné Vám bude účtováno ve výši 120 Kč. Balné se neúčtuje. Poštovné hradí kupující při dodávce. Při objednávce nad 3.500 Kč vč. DPH je zboží dodáno zdarma na území ČR. Zasíláme zboží i do zahraničí a v tomto případě se řídíme ceníkem zásilkové služby do dané země. Při objednávce nad 5000kč vč. DPH je doprava zdarma.
Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn, zejména pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Termín dodání
Pokud je zboží skladem, bude Vám doručeno do tří pracovních dnů od přijetí Vaší objednávky. Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu, budeme Vás informovat.

Způsob úhrady
Zboží posíláme na dobírku, zaplatíte tedy při převzetí zásilky od přepravní společnosti.

Převzetí zboží, nabytí vlastnického práva
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Záruční doba
Na všechny produkty poskytujeme dvouletou záruku, která začíná dnem převzetí zboží zákazníkem. Zboží poškozené neodborným zacházením, extrémním mechanickým namáháním, chybnou manipulací či údržbou nebude k reklamaci přijato.

Výměna zboží, reklamace
Netrefili jste velikost? Nepoškozené zboží Vám po předchozí domluvě vyměníme.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Kupující je povinen bez zbytečných odkladů o případných závadách a nedostatcích prodávajícího informovat. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit doklad od zakoupení zboží.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Ochrana osobních dat
Internetový obchod SMmoto.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Právo odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství a dárků ke zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Mimosoudní řešení sporů, živnostenská kontrola
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodné právo
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu smmoto.cz. V závislosti na změně příslušných právních norem si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30. dubna 2016

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím